VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v online obchode

prevádzkovaného spoločnosťou Idealence s. r. o.

PODMIENKY A USTANOVENIA

SÍDLO A FAKTURAČNÁ ADRESA:
Idealence s.r.o., Pivničná 1049/49, 946 57 Svätý Peter
IČO: 55798055 DIČ: 2122095437

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA/ADRESA NA SPOLUPRÁCU:
Idealence s.r.o., Pivničná 1049/49 94657 Svätý Peter

 

KONTAKT:
Tel.: +421 944 059 379
E-mail: sales@traumapet.online

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Idealence s.r.o. s.r.o. (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.traumapet.sk (ďalej len "webová adresa"), prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

Definícia pojmov

Predávajúcim je spoločnosť Idealence s.r.o., Pivničná 1049/49946 57 Svätý Peter, IČO: 55798055 DIČ: 2122095437, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.92449/B70641. Idealence s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky a služby kupujúcemu.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platné právne predpisy sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak zmluvná strana nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.).

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci si môže vo svojom používateľskom rozhraní objednať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo.Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

 

3. KÚPNA ZMLUVA

3.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu tento súhlas informatívnym e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu; toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Výslednú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe právnych dôvodov.

3.2 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".

3.3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru zaslaná kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom.

3.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Kupujúci musí byť oboznámený s týmito podmienkami a reklamačným poriadkom v dostatočnom predstihu pred samotným vykonaním objednávky a musí mať možnosť sa s nimi oboznámiť.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo, okrem iného, zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy po dohode s kupujúcim v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto suma prevedená späť na účet alebo adresu kupujúceho a kúpna zmluva nebude uzavretá.

3.6 V súvislosti s darčekmi, ktoré sa poskytujú úplne bezplatne, nemožno uplatniť žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.7 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom takéhoto tovaru.

3.8 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní Obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.9 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.10. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.10.1. Objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu)

3.10.2. Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru

3.10.3 Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

3.10.4 Informácie o kupujúcom (meno, fakturačná a dodacia adresa, telefonický a e-mailový kontakt).

3.11. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne a telefonicky)

3.12. Kúpny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

3.13. Predávajúci - Idealence s.r.o. si vyhradzuje právo ODMIETNUŤ DODANIE TOVARU KUPUJÚCEMU, ak si kupujúci objednal tovar s doručením na dobierku, ale tovar z nejakého dôvodu nebol prevzatý od dopravcu a bol vrátený predávajúcemu. Ak má kupujúci stále záujem o tovar, bude odkázaný na nákup tovaru v sieti Super Zoo alebo inej, upresnenej Predávajúcim. 

3.14. V prípade, že je tovar zaplatený vopred na bankový účet predávajúceho a je vrátený predávajúcemu z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, predávajúci si vyhradzuje právo postupovať dvoma spôsobmi z dôvodu nákladov, ktoré vznikli prepravnej spoločnosti pri vrátení zásielky:

1/ Po dohode s kupujúcim bude tovar opätovne zaslaný, ale až po úhrade novovzniknutých nákladov na dopravu vopred na účet predávajúceho.
Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprevezme tovar od dopravcu.

2/ Objednávka bude zrušená a kupujúcemu bude vrátená kúpna cena za tovar znížená o vzniknuté náklady na dopravu späť na bankový účet.
Kupujúci bude následne odkázaný na nákup tovaru v sieti Super Zoo alebo inej, upresnenej Predávajúcim.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

- dobierka u prepravcu zásielky (Zásielkovňa/Packeta)
- používanie systému platieb kartou

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v deň uzavretia kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby (číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad - faktúru v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo bude vystavený daňový doklad súčasťou zásielky.

4.8 Tovar je Kupujúcemu doručený / pripravený k prevzatiu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky Predávajúcemu.

 

5. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY 

5.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru) v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.2. V prípade, že si spotrebiteľ želá odstúpiť od zmluvy v súlade s predchádzajúcim odsekom v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy, najlepšie s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí.

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať na túto adresu

Idealence s.r.o.  Pivničná 1049/49 94657 Svätý Peter
alebo na jeho e-mailovú adresu sales@traumapet.online

5.4 V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (s výnimkou sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného iného spôsobu dodania Tovaru, ako je najlacnejší spôsob štandardného dodania Tovaru ponúkaný Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, ak Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

5.5 Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy do 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vypožičania tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal a to v originálnom, neotvorenom balení. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo sa už nedá vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci môže od spotrebiteľa požadovať náhradu škody a započítať svoju pohľadávku s vrátenou kúpnou cenou. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať vzniknutú škodu. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu.

5.6 Predávajúci môže započítať voči kúpnej cene, ktorá má byť vrátená, skutočné náklady predávajúceho, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.8 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

  • za poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
  • za dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • za dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam spotrebiteľa alebo jeho osobe,
  • za dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • za dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý z hygienických dôvodov nemožno vrátiť,

5.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru označeného ako "Momentálne nedostupný", ak tovar už nie je možné dodať alebo nahradiť iným modelom, alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena a zákazník s tým nesúhlasí pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci informuje zákazníka o tejto situácii. Ak bola časť alebo celá objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka.

5.10. Ak je spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka zaniká a kupujúci je povinný darček poskytnutý spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu. Ak tak neurobí, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.


V prípade výmeny tovaru hradí zákazník poštovné za zaslanie nového tovaru.

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uzatvorením zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto spracovaním.

6.2 Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv týkajúcich sa týchto údajov. Osobné údaje môžu byť z databázy odstránené na základe písomnej žiadosti zákazníka. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Predávajúci neposkytuje osobné údaje zákazníkov žiadnej inej osobe. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

6.3. Jednotlivé zmluvy sú po ich uzavretí prevádzkovateľom archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu a kontrolným orgánom Slovenskej republiky.

6.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.5 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú.

6.6 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7. POUŽÍVANIE PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

7.1 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

7.2 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

7.3 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník).

8.2 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že v čase prevzatia veci spotrebiteľom,

  • vec má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

8.3 Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ má právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má tiež právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy.

8.4 Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

8.5. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

8.6 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa výroby výrobku. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

8.7 Ustanovenia uvedené v článku 8.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.8 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy sales@traumapet.online. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.3 kupujúci má právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

9.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné v znení zverejnenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa sa po jej potvrdení archivuje ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim na účely jej plnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluva môže byť uzavretá ve slovenkom jazyku alebo v iných jazykoch, ak to nie je dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

9.4 Tieto podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. V okamihu uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

9.6 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.

10. RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.2 Okrem vyššie uvedeného má kupujúci možnosť za účelom riešenia sporov medzi spoločnosťou a kupujúcim využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk.

10.4 Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

10.5 Spotrebiteľ môže spor medzi ním a spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

TIETO PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ 1. SEPTEMBRA 2021.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie podmienok a takúto zmenu a doplnenie vhodným spôsobom oznámi na webovej stránke www.traumapet.sk